Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af 4 medlemmer valgt af skoleforeningen og 3 medlemmer valgt af forældrene, samt et variabelt antal suppleanter. Bestyrelsen mødes fast en gang om måneden og deltager endvidere i flere af skolens faste udvalg som f.eks. byggeudvalget, basarudvalget, PR-udvalget mm.

Bestyrelsen indkalder hvert år i maj forældrene og ansatte til årsmøde (generalforsamling), hvor regnskabet og årsberetningen fremlægges. Årsmødet er samtidig et forum for fremlæggelse af visioner og debat om skolen. På årsmødet vælger forældrene medlemmer til bestyrelsen, ligesom forældrenens eksterne tilsynsførende vælges.

§8 Bestyrelsens arbejde

1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler for frie grundskoler.

2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen.

3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat personale efter indstilling fra skolelederen.

4. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægten. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokol. Protokollen underskrives af de medlemmer der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal føres til protokol.

5. Bestyrelsen sørger for at der hvert år udarbejdes et årsregnskab i henhold til de herom gældende retningslinier. Årsregnskabet godkendes af bestyrelsen, revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der samtidig afgiver en erklæring på tro og love om at de opfylder betingelserne for medlemskab.

6. Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere regler for retten til indsigt i skolens økonomiske forhold. Fastansatte ved skolen og forældre til elever har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber /revisionsprotokol og andre dokumenter der er af betydning for en vurdering af skolens økonomi, og som er godkendt af bestyrelsen.

7. Bestyrelsen fastsætter beløbet for af skolepenge og SFO.

8. Beslutninger træffes så vidt muligt i enighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når, 2/3 af dens medlemmer (heriblandt formand eller næstformand) er til stede. Beslutning ved afstemning kræver et flertal på 3/4 af de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

Den nuværende bestyrelse 2019
Jens Otto Kjær Hansen (formand, forretningsudvalg)
Henrik Bjerre (næstformand, forretningsudvalg)
Thomas Bonde Pedersen
Thyge Madsen
Jens Stausholm
Clara Løvegod
Anna Hejlsberg
Thomas Rosquist Andersen
Nathalie Falkow Bruun
Ilse Kofod (lærerrepræsentant)
Jørn Bendixen (skoleleder)
Ivone Grene (rektor)
Poul Fasdal (administration- og bestyrelsessekretær)