Mobning

Anti mobbestrategi:

Som udgangspunkt vil vi ikke acceptere mobning på skolen, da mobning, i alle dens former modarbejder skolens værdier og pædagogiske grundlag. Skolens undervisning bygger på et socialt sundt miljø, i hvilket grundlaget for læring er det bedst tænkelige. Det er fællesskabet, der beskytter den enkelte mod mobning og andre former for krænkelser.
Definition på mobning: En person mobbes, når vedkommende gentagne gange og over længere tid bliver udsat for bevidste negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er en asymmetrisk magtrelation mellem en stærk part og en svag.
På de digitale medier kan der ligeledes ske en udelukkelse fra fællesskabet, der rammer ofret dybt og ofte i det skjulte. Også digital mobning handler om udelukkelse fra et større fællesskab, men kan være svært at opdage og har tendens til at vokse sig stort.

I skolens værdigrundlag og den brede fagsammensætning gemmer sig et understøttende element, der styrker den enkelte elevs sociale position og accept. Den kunstneriske undervisning og de specifikke kunstfag, her især musik, eurytmi og skuespil, udgør en væsentlig faktor for elevens trivsel. Der tages hånd om den enkelte elevs behov igennem samtaler, skolens specialcenter og den nære relation lærer og elev imellem.

Det er værdifuldt at:
–    Vi altid har fokus på den enkelte elevs trivsel.
–    Vi har et godt samarbejde med forældrene.
–    Vi har en god dialog med den enkelte elev.
–    Vi er opmærksomme på selv små ændringer hos en elev.
–    Vi som skole har god kontakt med PPR og de sociale myndigheder.
–    Vi har tydeligelige regler og en politik om brug af mobiltelefoner ol.

Derfor vil vi:
–    Være opmærksomme på forandringer i elevernes trivsel.
–    Have en tydelig politik omkring brugen af digitale medier på skolen
–    De digitale medier med mellemrum sættes i fokus i klassen.
–    Grove overtrædelser i brugen af sociale medier kan føre til anmeldelse.
–    Have en god dialog med forældre og elever i hverdagen og gennem de årlige konsultationer.
–    Tage emnet op på klassernes forældremøder.
–    Sørge for at indhente professionel hjælp når situationen kræver det.
–    Altid kontakte skolens AKT lærer, når der opstå en situation.
–    Have samarbejde med SSP gennem skolens AKT lærer.
–    Have AKT læreren til at deltage i klassens undervisning i perioder.
–    Forældrekredsen informeres løbende om indsatsen i klassen.
–    Have atAKT læreren kan lave en plan for en særlig arbejdsindsats i klassen
–    Udarbejde en handleplan til løsning af konflikten.
–    Underrette ved grov mobberi og svære samarbejdssituationer.
–    Være parat til at afsætte ressourcer til arbejdet.
–    Bruge kommunikation og dialog mellem alle parter som bedste middel til forståelse.