Overskolen

Overskolen er en almentdannende, karakter- og eksamensfri uddannelse. Den er fireårig og består af 9. og 10. klasse samt 1. og 2. HF. Der er en sammenhængende undervisningsplan, som er en videreførelse af planen fra 1. til 8. klasse.

Anvisninger til den pædagogiske linie i Overskolen blev givet af Rudolf Steiner helt tilbage i 1919 samtidig med, at han understregede, at pædagogikken hele tiden skal være tidssvarende. Det betyder, at skolen hele tiden er i udvikling, i forandring uden at miste den røde tråd, nemlig en undervisning tilpasset alderstrinnet.
Det siger sig selv, at eleverne hele tiden har medindflydelse på udformning af undervisningen. Når man går i skole, øver man samtidig tilpasning til det omgivende samfund.
Fagene vægtes lige, der er altså plads til de boglige som til de kunstneriske funderede og alle dem midt imellem. Her kan man, bl.a. udfordres på det naturvidenskabelige område, eller man kan vælge at kaste sig ud i uprøvede kunstneriske fag. Der er med andre ord plads til alle uanset hvilken intelligens, man er født med eller satser på at udvikle.

Der er i overskolen ingen valgfri fag, da det er tanken at give eleverne en så bred orientering om så mange forskellige livsspørgsmål som muligt. Der er dog, som noget forholdsvis nyt, tilbud om fordybelsesfag, hvilket er nærmere beskrevet her: Fordybelsesfag i overskolen
For at give dagen en god rytme, forsøger vi at lægge de forskellige fag efter en tredeling i løbet af dagen. Først hovedfag i en dobbelttime med periodeundervisning på tre til fire uger. Derefter to til tre fagtimer og til sidst bloktimer, gymnastik, eurytmi og de musiske fag. Bloktimerne er også dobbelttimer tre dage om ugen i perioder på fem til seks uger.

Om arbejdsmåden
Undervisningsstoffet formidles af læreren. Lærebøger og anden faglitteratur benyttes kun som supplement til det, som bliver gennemgået i timerne. Eleverne bearbejder selv det gennemgåede stof. Dette sker ofte i form af arbejdshæfter, som eleverne selv udarbejder. Opgaverne varierer meget fra fag til fag, men fælles for alle er, at der lægges stor vægt på elevens egen indsats, både i klassesituationen og med hensyn til bearbejdelse af stoffet. Der stilles altså store krav til elevens vilje og evne til intensivt arbejde med et fag, og i 1. HF og 2. HF forventes det, at eleverne kan arbejde selvstændigt. Der må regnes med 1 til 3 timers lektielæsning pr. dag, i perioder vil det være mere. Til enkelte perioder må der påregnes øvetid udover de skemalagte timer. Det vil i givet fald blive varslet mindst en uge i forvejen.