Om skolen

Rudolf Steiner–Skolen i Aarhus

Skolens formål er at fremme og udvikle det enkelte barns slumrende evner og lyst til at lære i både skolen og i livet. Har eleverne lyst til at lære og undre sig, vil de have lettere ved at lære og forstå ny viden. Og senere hen i livet vil lysten til at lære og være nysgerrig hjælpe eleverne til at se muligheder og alternative løsninger. Med de individuelle hensyn, der tages, søger vi på den måde at forberede eleverne til at leve og tage del i et samfund med frihed og folkestyre ud fra en kærlighed og nysgerrighed til verden.

bg

Nysgerrighed og begejstring

Rudolf Steiner-skolen i Aarhus har klassetrin, der spreder sig fra børnehaveklasse til 2. HF. I de helt små klasser tager vi udgangspunkt i børnenes egen nysgerrighed for deres omgivelser, og det de kan sanse. Undervisningen udvikles fra det konkrete til det abstrakte, fra det oplevede til det teoretiske, i takt med at børnene bliver ældre.
På vores skole er det vigtigt, at eleverne kan leve sig ind i og identificere sig med lærestoffet. Derfor formidler lærerne også pensum mundtligt ud fra solide traditioner for fortællekunst. Det skaber den begejstring og engagement, der gør det nemmere for eleverne at sætte sig ind i og lære pensum.

Prøvefri skole

Rudolf Steiner-skolen i Aarhus er en prøvefri skole, hvilket vil sige, at der ikke afholdes folkeskolens 9. og 10. klasses afgangsprøver. Ligeledes er HF karakterfri. Vi mener, at den vigtigste evaluering sker i den daglige snak mellem lærer og elev. Derudover er der løbende evaluering gennem skoleåret, som sammenfattes i individuelle vidnesbyrd. Her beskriver vi elevernes udvikling og niveau i forskellige fag, og klasselæreren giver sin vurdering af elevernes sociale og personlige situation i klassen. Det giver retningslinjer for eleven fremover.
Du kan læse mere om, hvordan vi evaluerer eleverne her Evaluering – Rudolf Steiner skolen.

Skolen har valgt at have en forældrevalgt certificeret tilsynsførende.
Tilsyn med HF varetages af ministeriet

Se en video om, hvad Steiner-skolerne er

Historien bag Waldorf – Rudolf Steiner-skolerne

Den første Rudolf Steiner-Skole blev grundlagt i 1919 i Stuttgart (Tyskland). Cigaretfabrikanten, Emil Molt, bad Rudolf Steiner (1861-1925) om at grundlægge en friskole for børnene af arbejderne på hans fabrik, Waldorf-Astoria, der efterfølgende lagde navn til skolen. Rudolf Steiner havde ved flere lejligheder i årenes løb talt om opdragelse i sine foredrag, og på den baggrund blev den første skole grundlagt.
I løbet af kort tid blev flere skoler grundlagt. Men efter nazisternes magtovertagelse i 1933 blev skolerne lukket, da de stod i modsætning til nazismens mørke bestræbelser. Først i 1946 kunne Waldorfskolerne genåbne, og idag er der 166 Waldorfskoler i Tyskland med cirka 68.000 elever og 9 fuldtidsseminarer samt andre faguddannelser. I Europa er der p.t. 803 skoler, og 436 andre i Nord- og Sydamerika, Asien, Australien og Afrika.

Den første Rudolf Steinerskole i Danmark, Vidarskolen, blev grundlagt i 1950 i Gentofte, hvor den stadig har til huse. I 1955 kom Aarhus-Skolen til, og derefter kom Odense, Vordingborg osv. I dag er der 16 Steinerskoler i Danmark. Alle skolerne er medlemmer af Dansk Friskoleforening, som varetager De Frie Skolers interesser overfor myndighederne. Desuden har Rudolf Steinerskolerne et fælles sekretariat, hvor fællesanliggender bliver drøftet. Men hver af de 16 skoler er en autonom økonomisk og forvaltningsmæssig enhed. Én gang årligt afholder de danske Rudolf Steinerskoler et fælles lærerstævne for i gensidig inspiration at arbejde videre på det fælles pædagogiske grundlag.

Moderne læreplan med en gammel filosofi

Et spørgsmål som ofte bliver stillet er: Kan en skoleform, der er grundlagt i 1919, være tidssvarende? Det kommer an på to ting: Lærerne og læreplanen. De to ting er uadskillelige: En læreplan er værdiløs uden lærer, og en lærer uden plan er hjælpeløs! Men hvor henter læreren sin plan?
Rudolf Steiner Skolen har en læreplan, som ikke er en læreplan i gængs forstand. Den består af en række eksempler givet af Rudolf Steiner til, hvad man kan gøre, ikke hvad man skal gøre. Inspirationen henter læreren gennem studiet af det alment menneskelige. Det vil sige studiet af menneskets udvikling. Antroposofi (antropos=menneske og sofia=visdom) er et studium af menneskets og verdens udvikling. Vi bruger på den måde antroposofien til at forme undervisningen, så den møder de mennesker, der er i klasserummet. Skolens og lærerens opgave er at hjælpe det opvoksende menneske med at stille sig ind i tidsånden. Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus er her for at udvikle de anlæg og muligheder, de unge mennesker allerede rummer.