Skolens værdier

Privatskole med stærke værdier

Som privatskole har Rudolf Steiner-skolen i Aarhus mulighed for at frigøre os fra de vekslende krav som folkeskolen er under. Vores privatskole omfavner mange forskellige samfundsgrupper fordelt over et stort område i hovedsageligt Aarhus kommune. Derfor ser vi det også som essentielt, at Rudolf Steiner-skolen som privatskole er funderet i nogle stærke værdier, der tager udgangspunkt i at styrke det enkelte menneske. Vi er ikke en privatskole for en bestemt type eller samfundslag – vi er en privatskole for det hele menneske.

Menneskesyn

Vores syn på børn udspringer af Rudolf Steiners pædagogiske tænkning. Hans filosofiske tilgang deler mennesket op i krop, sjæl og ånd, og det er vor vigtigste opgave at rette den rigtige opmærksomhed mod hvert af de tre områder. På den måde bliver børnenes medfødte evner, muligheder og ønsker tilgodeset. I gennem forståelsen af børnenes tanker, deres følelser og deres vilje udvikler det enkelte barn sin unikke kerne, sit væsen og sit temperament. En dannelse funderet på dette menneskesyn, er henholdsvis målet og det primære for os.

bg

Individet

Det enkelte barns udvikling mod selvstændig virkelyst og livslyst afhænger af, at dets unikke kerne plejes og får mulighed for at udtrykke sig i forskellige aktiviteter.
Udfordringer i både boglige, håndværksmæssige og musikalske fag sørger for, at børnene mærker deres egne og andres evner og styrker. Det udvikler faglige og sociale færdigheder.
Børnene og de unge mennesker har brug for at blive set og mærke en sand og varm opmærksomhed om dem. På sigt er det den interesse, der giver dem styrken til at spørge; ”hvem er jeg, hvad ønsker jeg, og hvad vil jeg gerne udrette?” – og finde svaret selv.

Forbilledet

Fællesskabsdannelsen er et vigtigt motiv i pædagogikken, fordi vi som mennesker næres af at have og være gode forbilleder.
Børn er fantastiske menneskekendere, og det er en pædagogisk grundtanke, at lærere og pædagogers væsen påvirker børnenes adfærdog læring.
Det er derfor af vital betydning for det enkelte barn og fællesskabet, at de voksne aktivt arbejder med sunde vaner, respekt for mangfoldighed og gode og høje mål.
Gode forbilleder betyder, at barnet senere i livet lettere kan knytte sociale bånd og tage ansvar for sig selv og andre.

Tanken, følelsen og viljen

Vi bestræber os på at stimulere børnenes tanker, følelser og viljer bedst muligt, fordi alle tre elementer spiller en central rolle i et menneskes udvikling.
Det er gennem følelserne og sanserne, at begejstring for læring vækkes.
Faglige, kunstneriske og kreative udfordringer, kombineret med sand og varm opmærksomhed ansporer og motiverer børnene til virkelyst og engagement. En stærk vilje virker på børnenes evne til at tænke selvstændigt.
Når undervisningen går fra hjertet over hånden til hovedet, mener vi, at børnene får en moralsk impuls, som lever i dem.

En privatskole med rytme

Rytme er et vigtigt element i pædagogikken. Sunde vaner, stærke livskræfter og god læring beror på tryghed gennem en genkendelig og overskuelig rytmisk undervisning.
Skoletimen, skoledagen, skoleugen og skoleåret er underlagt en rytme, der sørger for vekselvirkninger mellem aktivitet og ro, koncentration og adspredelse, hoved og hånd.
Som årstidernes skiften, åndedrættets liv og døgnets vekslen, anser vi rytme for liv. Intet liv er stillestående, men i rytmen skal der være plads til spontanitet, fleksibilitet og forandring. Det styrker børnene.

Kompetencerne

Det er vigtigt for både barnet og fællesskabet omkring dét, at barnets kompetencer udvikles på alle områder. Boglige, håndværksmæssige og kunstneriske kompetencer tilgodeses af skoleskemaet, men det er samtidig af stor betydning, at barnets sociale og moralske kompetencer udvikles. God social adfærd er fundamentet for sund selvstændighed.
Tilsammen beskriver kompetencerne barnets evne til selvstændigt at lære og lykkes, ud fra egne erfaringer, kunnen og viden.
Pædagogisk er det overordnede mål at vække den størst mulige friheds- og ansvarsfølelse i børnene, så de senere virker positivt i et kultursamfund.

Medarbejdertrivslen

Vi skaber en privatskole som kultursted, hvor både børn og voksne skal trives. Det er derfor af stor betydning, at der hersker en positiv stemning, og at alle medarbejdere identificerer sig med skolens værdigrundlag og menneskesyn.
Som medarbejdere er det vigtigt for os at have et godt arbejdsmiljø, et godt læringsmiljø og en gennemskuelig struktur.

Rummet

Omgivelsernes indretning, udsmykning, farver og hele æstetiske udtryk har betydning for, hvordan mennesket udvikler sig og lærer.
Vi bestræber os på at skabe smukke rammer i lyse og varme farver, som afspejler den stemning, der kendetegner de enkelte alderstrin og undervisningens vekslende indhold.
Skolen skal være ren og ryddelig, og ting skal have faste pladser. Kunst og andet arbejde lavet af eleverne udstilles, så eleverne oplever, at deres arbejde bliver set og værdsat.
Æstetik i rum og lokaler understøtter grundlæggende undervisning og læring.

Omverdenen

Skolens samarbejde med hjemmene er afgørende for børnenes positive udvikling. Forældrene orienteres derfor grundigt om barnets skolegang, og de inddrages løbende i fællesarrangementer. Aktiveringen af viden, kunnen og energi i forældregruppen anses både som en afgørende trivselsfaktor for børnene og en eksistensbetingelse for skolen.
Vi arbejder sammen med undervisningsministeriet, pædagogiskpsykologisk-rådgivning og socialforvaltningen og benytter os løbende af deres ekspertise.
I det hele taget betragter vi skolen og dens arbejde, som det vigtigste element i udviklingen af et godt samfund.