Et trygt skoleliv hvor læring og udvikling går hånd i hånd
Et trygt skoleliv hvor læring og udvikling går hånd i hånd
Et trygt skoleliv hvor læring og udvikling går hånd i hånd
Et trygt skoleliv hvor læring og udvikling går hånd i hånd

1. – 8. Klasse

Glade skolebørn

Det lille skolebarn har brug for en legende, konkret og kreativ tilgang til de ofte lidt tørre skolefag. Gennem fortælling, musik, sang, håndværk og kunst kommer fagene barnet i møde – sådan som barnets væsen naturligt er – hengivent, fantasifuldt, mildt og empatisk – fuld af lærelyst og begejstring. Derfor bestræber vi os i Steiner-skolen på at skabe trygge rammer, hvor børnene møder fag, der tiltaler alle aspekter af menneskelivet. Vi kalder det “at tale til hele mennesket” – både til tanken, til følelsen og til viljen.

Allerede i 1. Klasse lærer børnene for eksempel også at spille fløjte, strikke, synge og tale på både tysk og engelsk. De har udover dansk og matematik også maletimer, men især musik, sang og bevægelse spejler sig i alle timer. Der er en fast og forudsigelig struktur i skemaet og timernes opbygning, og ofte er det klasselæreren, som har de fleste fag. Det er også med til at gøre barnet trygt.

Samtidig lader vi børnene lave deres egne lærebøger på baggrund af lærerens levende fortælling og deres selvstændige arbejde i timerne. Dermed gør de stoffet til deres eget og husker det bedre. Eleverne bliver på den måde aktive deltagere i læreprocessen. De tilføjer eget materiale samtidig med, at de giver deres ”lærebøger ” et personligt præg gennem skrift og tegninger.

Vi arbejder i 3-5 ugers perioder med et fag, så der er tid til fordybelse. Vi vænner også børnene til at træde frem foran de andre i klassen og arbejder gerne med små skuespil, recitationer og vers.

Dagens rytme

Det er en kendt sag, at det betyder alt for barnet og det unge menneske, at dagen er forudsigelig. Det giver tryghed at vide, hvad man møder ind til, og hvordan dagen overordnet skal forløbe.
Derfor begynder dagen for alle klasser i grundskolen med morgensang kl. 8.00. Her står en klasse på skift for en kort sproglig eller musikalsk optakt. Derefter synger alle ugens sang, ofte flerstemmigt.

Efter morgensang kommer dagens første timer – Hovedfag.
Hovedfag kaldes også periodeundervisning, hvor vi igennem 3 – 4 uger undervises og fordyber os i det samme fag, inden et andet emne tages op og afløser første fag. Det giver mulighed for fordybelse, men også at lægge et fag fra sig i en tid og vente på en senere opfølgning. Se oversigt over periodefagene for de forskellige klasser.

I de mindre klasser skifter vi mellem perioder indeholdende dansk, regning og hjemstavnslære. Efterhånden som eleverne bliver større, kommer der flere forskellige perioder til. Blandt andet omfattende geografi, historie, geometri, fysik med flere.

bg

Efter hovedfagstimen ligger fagtimerne, der er lektioner af 45. minutters varighed. Her ligger – alt efter klassetrin – fag som sprog (engelsk, tysk og senere også spansk) håndarbejde, sløjd, og for de ældste elever en lang række håndværksfag som design, smedning, kobbersløjd, tinstøbning, landmåling, arkitektur og så videre.  Det kan også være de kunstneriske fag som tegne-/male timer, eurytmi, gymnastik og musik, herunder også instrumentalmusik, når eleverne kommer i 3. klasse. Læs mere om musik på skolen her.

Baggrunden for denne opdeling findes i barnets væsen. Vi henvender os til barnets intellekt i hovedfag på den tid af dagen, hvor barnet er frisk og vågen i sit hoved. Derefter arbejdes der med barnets rytmiske område særligt gennem sprog og musik og dagen sluttes så vidt muligt af med fokus på viljen gennem bevægelse og håndværk. Der tages således hensyn til barnets tanke, følelse og vilje igennem dagen. Denne bestræbelse forsøger læreren også at leve op til indenfor den enkelte time.

Årstidsfester

Et bærende element i Rudolf Steinerskolernes undervisningsform er rytme. I kraft af tid, finder vi rytme i alle forhold i livet, store som små. I mennesket blandt andet i form af puls og åndedræt, vågen tilstand og søvn og i naturen gennem dag og nat og de skiftende årstider. Betydningen af dette skal man ikke underkende.

Derfor er det også et centralt element igennem hele skoleforløbet på vores skole. Det kan genfindes i hverdagen, i den daglige undervisnings opbygning og indhold og til bevidste markeringer af årets festdage, hvor hele skolen samles, elever, lærere og forældre, til markering af højtiden.

I slutningen af september markerer vi således Sct. Mikaels dag, høsttiden ved efterårs solhverv, hvor vi begiver os ind i den mørke årstid. Til advent afholdes altid skolens store Basarweekend, hvor skolen er fyldt med boder, hvor der kan handles smukt håndarbejde og lækker mad. I juletiden vises der Julespil. Fastelavn og påske markeres ligeledes, og i maj holder vi majfest med musik, folkedans og boder, inden skoleåret afsluttes med en stor sommerafslutning op til sommerferien. Ved alle arrangementer er der elevoptræden fra et bredt udsnit af skolens klasser. Der synges, spilles og vises optræden fra den aktuelle undervisning i et bredt udsnit af skolens fag. Da skolen er stor holdes alle festligheder først for eleverne og gentages dagen efter for forældrene. Det er i sandhed en fest at være med til disse årstidsfester.

Se en oversigt over årstidsfester