Indmeldelse/udmeldelse

Indmeldelse til børnehaveklassen

Vil du gerne skrive dit barn op til kommende årgange i børnehaveklassen, skal du i første omgang skrive dit barn op på vores online venteliste. Du finder ventelisten her.

Forud for opskrivningen er der mulighed for at deltage i et af vores informationsmøder, hvor der er mulighed for at høre om vores skole og få en rundvisning. Du tilmelder dig via linket.

Inden et barn bliver endeligt indmeldt i børnehaveklassen, afholdes en personlig samtale mellem kommende lærer, barn og familie. Disse samtaler afholdes i efteråret – kalenderåret før skolestart.

bg

Indmeldelse til skolens 1. - 10. klasse

Ved ønsket opskrivning til nuværende årgange, opskrives barnet i første omgang på vores online venteliste. Du finder ventelisten her

For personlige spørgsmål og nærmere information om optagelse kontaktes Kathrine Alby, ansvarlig for elevoptag, på 31172362.

Inden barnet bliver indmeldt, afholdes en personlig samtale mellem kommende lærer, barn og familie. I forbindelse med mødet vil I også få en rundvisning på skolen.

Er du interesseret i at høre generel information om skolens hverdag og værdier, er der mulighed for deltagelse i et af vores månedlige informationsmøder.

 

Indmeldelse til Steiner HF

Er du interesseret i at høre generel information om hverdagen og værdierne på Steiner HF, er der mulighed for deltagelse i et af vores månedlige informationsmøder eller besøgsdage, som du kan tilmelde dig her.

Du kan også gå ind på vores virtuelle åbent hus, og møde eleverne og lærerne på skolen.

For personlige spørgsmål og nærmere information om elevoptag, kan du kontakte Kathrine Alby på mail ka@rssaarhus.dk eller tlf. 31172362

Opskrivning på venteliste for samtlige klasser på skolen foregår på vores online venteliste. Du finder ventelisten her.

Optagelsesproceduren er forskellig for elever, der kommer fra en anden grundskole, og dem som fortsætter fra vores egen skole.

Optagelsesprocedure for elever fra en anden grundskole:

 • Man kan ansøge om at blive optaget på Steiner-HF efter de almindelige optagelseskriterier for gymnasiale HF-uddannelser.
 • Når en elev er under 18 år, opskrives han/hun på skolens venteliste af sine forældre (via Nem-ID/Mit-ID). Er eleven over 18 år, tages der kontakt til skolens kontor via mail eller telefon. Herefter inviteres eleven, og elevens forældre, til en personlig samtale med skolens rektor, hvor eleven uddyber sin interesse for uddannelsen og beskriver sig selv og sin skolegang. Ligeledes gennemgås uddannelsens indhold og fagpakke samt de respektive forventninger til samarbejdet.
 • Dernæst inviteres eleven til et klassebesøg. I minimum to dage skal eleven deltage i undervisningen på lige fod med de andre elever i den eksisterende klasse. Formålet er både at lære eleven bedre at kende, fagligt såvel som socialt, men også at give eleven mulighed for at mærke efter, om vi er det rette tilbud.
 • Hvis der efter klassebesøget stadig ønskes optagelse, sender eleven en motiveret ansøgning, hvori eleven beskriver sig selv som person, sine fagligt stærke sider, sine udviklingspotentialer samt elevens motivation for netop at vælge Steiner HF.
 • Eleven skal ligeledes ansøge via optagelse.dk
 • Dokumentationen fra optagelse.dk og elevens motiverede ansøgning gennemgås på skolens ugentlige lærermøde, hvor det også belyses, hvordan elevens besøg har været. Efter en fælles drøftelse træffes der beslutning om optagelse af pågældende elev.

Optagelsesprocedure for elever, der går i skolens grundskole:

 • Allerede i 9. klasse bliver en mulig optagelse i Steiner HF drøftet med eleven og elevens forældre, ofte i forbindelse med en skole-hjem-samtale. Hvis der er faglige, personlige eller sociale udfordringer, gøres der opmærksom på dette med en opfordring til en ekstra indsats samt en vurdering af, om der er behov for en særligt målrettet skole- og vejledningsindsats. Bliver eleven decideret erklæret ikke-uddannelsesparat, sættes der forskellige tiltag i værk i samarbejde med familien samt Aarhus kommunens UU-vejleder. Eleverne får vejledning både klassevist og individuelt.
 • I 10. klasse holdes der på ny skole-hjem-samtaler med samtlige elever, hvor en mulig optagelse i Steiner HF igen drøftes. Der følges op på de aftaler, der blev indgået i 9. klasse. Eleverne får igen vejledning både klassevist og individuelt, og i tæt samarbejde med skolen, hjemmet og UU-vejlederen vurderes det, om eleven skal søge optagelse på Steiner HF.
 • Derefter søger eleven optagelse på optagelse.dk .
 • Inden den endelige optagelse bliver hver enkelt elev indkaldt til en samtale med rektor, hvor uddannelsens indhold og fagpakke, samt forventninger til samarbejdet, gennemgås.
 • Ved tvivlsspørgsmål bliver den pågældende elevs faglige, sociale og personlige forudsætninger og potentiale drøftet på skolens ugentlige lærermøde, hvor alle lærere deltager.
 • Eleverne får svar på om de er optaget inden udgangen af april.

Udmeldelse

Udmeldelse af en elev meddeles klasselæreren og skolens kontor hurtigst muligt, efter beslutningen er taget. Forældrene vil herefter få tilsendt en udmeldelsesformular, som udfyldes, underskrives og returneres til skolens kontor. Først når denne formular er returneret til kontoret, er opsigelsen gældende.

Ved udmeldelse af skolen er der løbende måned + 3 måneders opsigelse med fuld betaling. Ved udmeldelse af SFO’en er der løbende måned + 1 måneds opsigelse med fuld betaling.