Skolebestyrelsen

Om bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens opgave er, i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere, at skabe rammerne for et vedkommende og udviklende pædagogisk miljø, hvor læring og trivsel er i fokus på baggrund af Steinerpædagogikkens menneskesyn og værdier.

Bestyrelsen er sammensat af syv – elleve medlemmer.
Fem – syv medlemmer er valgt af skoleforeningen og fire medlemmer, samt en suppleant er valgt af forældrekredsen.
Bestyrelsen mødes ca. 6 gange årligt og påtager sig ud over de formelle opgaver, at være initiativtagere til og medarbejdere i en del af skolens faste arbejdsudvalg.

Bestyrelsen indkalder hvert år i maj forældrene og ansatte til årsmøde (generalforsamling), hvor regnskabet og årsberetningen fremlægges. Årsmødet er samtidig et forum for fremlæggelse af visioner og debat om skolen. På årsmødet vælger forældrene medlemmer til bestyrelsen, ligesom skolens eksterne tilsynsførende også vælges.

Om bestyrelsens opgaver

 • Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med dennes vedtægt, loven og andre retsregler for frie grundskoler.
 • Bestyrelsen har ansvaret for skolens økonomi og drift.
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor.
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat personale efter indstilling fra rektor.

Se i øvrigt om bestyrelsens ansvar og opgaver i skolens vedtægter § 7.

 • Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og fastsætter størrelsen af forældrebetaling for skolefritidsordningen.
 • Bestyrelsen træffer beslutning om køb og salg af fast ejendom.
 • Bestyrelsen er ansvarlig for at der hvert år, i overensstemmelse med gældende regler (regnskabsbekendtgørelsen), udarbejdes årsrapport for hele skolen og at denne revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

 • Bestyrelsen træffer i øvrigt beslutning om ethvert spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om og bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. 

Skolebestyrelsens medlemmer 2023-2024

 • Bestyrelsesforperson: Anna Marie Hejlsberg (amhejlsberg@rssaarhus.dk)
 • Bestyrelsesnæstforperson: Malene Vangsøe Bitsch
 • Bestyrelsesmedlem: Thyge Madsen
 • Bestyrelsesmedlem: Thomas Bonde Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem: Michael Skaarup
 • Bestyrelsesmedlem: Emil Laust Kristoffersen
 • Bestyrelsesmedlem: Esben Dannemand Frost
 • Bestyrelsesmedlem: Marianne Maribo Liechti
 • Forældrerepræsentant Steiner HF: Eva Olesen
 • Elevrepræsentant Steiner HF: Vigga Jo Wetten Elg