Anti-mobbestrategi

Skolen accepterer ikke mobning...

… og mobning modarbejder i alle dens former skolens pædagogiske grundlag. Et grundlag som tager afsæt i, at et trygt miljø er byggestenene for al sund læring. Alle på skolen skal kunne opleve et fællesskab, som beskytter dem imod mobning, sexistisk, racistisk eller andre former for krænkende adfærd.

Definition af mobning

Mobning er, når en eller flere med vilje, systematisk og gennem længere tid, driller, truer, slår og/eller tvinger nogen til at gøre noget, eller holder nogen bevidst udenfor. Mobning er også, hvis nogen systematisk overskrider andres grænser verbalt og fortsætter med dette, selvom vedkommende bliver bedt om at stoppe.

Det er samtidig også vigtigt at fremhæve, at der er forskel på mobning, drilleri og konflikter.
Ikke alle negative handlinger er mobning. Drilleri er ikke i sig selv mobning,  da det kommer an på, hvordan den udsatte person selv opfatter det. Enkeltstående episoder med ubehagelige oplevelser som verbale eller fysiske angreb er ikke identisk med mobning, men tages de enkelte episoder ikke alvorligt, kan det udvikle sig til mobning.

Vi arbejder med trivsel for at undgå mobning

Alle lærere og pædagoger arbejder med de enkelte elevers udvikling og trivsel. Skolen er meget bevidst om, at et tæt samarbejde mellem skolen og forældrene er væsentligt i denne sammenhæng.

Rød-gul-grøn-modellen

Vi har opmærksomhed på elevernes generelle trivsel, dette med et særligt fokus på at forebygge mobning. Vi bruger rød-gul-grøn-modellen som et pædagogisk værktøj til at kommunikere om et barns trivsel, så vi hurtigt kan identificere og skride til handling, hvis der er behov for særlig opmærksomhed. Grøn betyder, at eleven trives. Gul betyder, at der er områder ift. barnets trivsel, som vi har særlig opmærksomhed på. Rød betyder, at der er grund til bekymring. Hvis et barn placeres i den gule eller røde kategori, iværksættes der straks undersøgelser og handlingsplaner på tværs af teamet omkring barnet.

Hvis der med rød-gul-grøn-modellen, eller på anden vis, observeres mistrivsel og/eller mobning i en klasse, eller på skolen generelt, iværksætter vi vores handlingsplan

 • Samtaler med børnene enkeltvis, for at få nøjere kendskab til, hvad de enkelte børn oplever, og for bedre at kunne hjælpe med at ændre klassekulturen
 • Konkret plan for fælles og individuelle forældremøder
 • Der lægges op til, at alle tager ansvar, og at ingen kommer til at fremstå som ”den ansvarlige”. Vi lægger vægt på et fælles gruppeansvar
 • Der aftales klare retningslinjer med henblik på at ændre klassekultur og adfærd
 • Det aftales, at der løbende følges op på elevens og klassens trivsel samt den fælles adfærd. Forældrene vil løbende blive informeret om klassens trivsel
 • Eksterne konsulenter kan evt. inddrages
 • Skolens lærere og pædagoger skal indenfor 10 arbejdsdage udarbejde en handlingsplan, hvor det tydeligt fremgår, hvad der iværksættes for effektivt at bringe mobningen til ophør
 • Skolens lærere og pædagoger skal endvidere straks handle på de eventuelt midlertidige initiativer, som omgående kan gå ind og lindre de konstaterede problemer
 • Er der tale om hændelser som kræver inddragelse af myndigheder, kan skolen udarbejde en underretning.

Hvis det ikke er muligt at rette op på situationen, vil de elever som ikke overholder aftalerne blive udskrevet af skolen.

Digital mobning og digitale krænkelser

På de digitale medier kan der opstå en udelukkelse fra et større eller mindre fællesskab. Det kan ramme ofret dybt og ofte i det skjulte – og derfor kan det være vanskelig at opdage. Det ændrer ikke på, at vores antimobbestrattegi og handlingsplaner også gør sig gældende i tilfælde af digital mobning og krænkelser.

Som skole har vi desuden en forebyggende strategi ift. digital mobning og krænkelser. Vi har fokus på at skabe trygge fysiske fællesskaber og samtidigt styrke elevernes digitale dannelse, særligt ift. de etiske dilemmaer de kan møde i det digitale rum. Brugen af digitale medier i klasserne skal følge skolens pædagogiske grundlag og praksis og bruges kun i forbindelse med undervisningen, efter lærerens anvisninger.

Vi arbejder med:

 • forebyggende aktiviteter og samtaler i klasserne
 • oplæg fra forskellige eksterne eksperter og samarbejdspartnere
 • undervisning i digital dannelse
 • fortløbende dialog med eleverne og deres forældre.

Du kan altid kontakte klageinstans hos Dansk Center for Undervisningsmiljø for elever og forældre, hvis du mener at skolen ikke lever op til sine forpligtigelser.