Sorgpolitik

Sorgpolitik ved dødsfald, alvorlig sygdom og svære situationer

At der er grund til bekymring når et barn bliver ramt af sorg, det betyder ikke at vi skal beskytte dem mod sorgen – for det kan vi ikke. Sorg er ikke en sygdom men en uundgåelig del af det at leve. Så derfor skal vi stedet forsøge at støtte barnet i dets sort og i dets bearbejdning af sorgen, når det der ikke må ske desværre hænder.

Denne sorgpolitik er oprindelig udformet som en støtte, guide eller arbejdsredskab, til de handlinger der skal iværksættes i forbindelse med dødsfald. Men der er dog flere dele som også kan være brugbare i relation til alvorlig sygdom eller svære situationer, så derfor anbefaler vi at alle vores ansatte gennemlæser den.

Hvis et barn dør

Videregivelse af information om dødsfald

Den første der får kendskab til dødsfaldet kontakter Klasselærer, Støtte/Klassepædagog og Ledelse.

Ledelsen samler teamet før den første time. Her lægges en strategi for håndteringen af dødsfaldet og der udvælges en eller flere personer med overskud og engagement, til at kunne varetage det videre forløb som bliver aftalt.

Ledelsen sikrer information til øvrige ansatte og kontakter de øvrige parter.

Første kontakt til barnets forældre

Klasselærer eller Støtte/Klassepædagog tager kontakt til hjemmet for at:

 • Få konkrete facts om hvad der er sket.
 • Få at vide om der er oplysninger der ikke må videregives til de øvrige børn og deres forældre (fx aktuelt i forbindelse med selvmord).
 • Afdække hvor Klasselærer eller Støtte/Klassepædagog umiddelbart kan hjælpe.
 • Fortælle hvad der er sket på skolen, og hvad der vil ske de nærmeste dage.
 • Få afklaret om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet.
 • Aftale eventuelt besøg i hjemmet af Klasselærer og/eller Støtte/Klassepædagog.

Anden kontakt til forældrene

Hvis forældrene ønsker det, aflægges der besøg i hjemmet med det formål at:

 • Fortælle om forløbet i klassen.
 • Aflevere en buket blomster og eventuelt et lille brev fra skolen og/eller klassekammerater.
 • Få afklaret hvorvidt forældrene ønsker skolens personale, klassekammeraterne og deres forældres deltagelse til begravelsen. Såfremt forældrene ønsker deltagelse, indhentes der flere oplysninger om selve begravelsen.

Klassen

 • Klasselæreren eller Støtten/Klassepædagogen er i lokalet, når de første børn ankommer. Eventuelt med opbakning fra endnu en kollega eller en fra Ledelsen.
 • Klassen informeres grundigt om hvad der er sket. Derefter gives der rum og tid til at børnene får lov til at fortælle om positive såvel som negative oplevelser, så de kan komme af med deres følelser. Hvis det falder naturligt, så er det en god ide at lade børnene lave et materiale om den afdøde til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger, små historier etc.
 • Det afdøde barns plads kan eventuelt markeres med et stearinlys eller en blomst.
 • Hvis der er behov for det kan der benyttes materialer fra ”Sorgkassen” (spørg lederen af Specialcentret og se nedenstående materialer). Heri findes der litteratur og film for de forskellige alderstrin.
 • Der bør være ikke aktiviteter på programmet denne dag der omhandler døden som tema.
 • Der skal gives mulighed for individuelle samtale med eleverne.
 • Børnene gøres opmærksom på at det er skolen, der tager sig af at informere hjemmene.
 • Den første dag er det særdeles vigtigt at dagen afsluttes, så alle børn kan gå trygge hjem. Det bør eventuelt foranstaltes således at ingen af børnene kommer hjem, uden at der er forældre hjemme. Såfremt der er børn der er meget påvirkede af situationen, så bør det være forældrene der henter deres børn på skolen eller i SFO’en.
 • Hvis børnene skal deltage tik begravelsen kontakter Klasselærer, Støtte/Klassepædagog eller Ledelsen præsten med henblik på, at han/hun kommer på skolen og fortæller klassen om begravelsen.

Kontakt til klassens forældre

Forældrene informeres grundigt og hurtigt om dødsfaldet og begravelsen. Informationen gives skriftligt, og der kan evt. afholdes et møde.

Ledelsen

 • Informerer alle medarbejdere om dødsfaldet.
 • Følger op på om forløbet håndteres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vores vedtagne procedurer (dvs. hvem der gør hvad og hvornår).
 • Kontakter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning med henblik på at indhente psykologisk bistand.
 • Kontakter evt. præsten for at aftale et besøg i klassen.
 • Etablerer eventuel kontakt til sorggruppe/andet der er relevant.

Hvis dødsfaldet sker i en ferie

Den medarbejder der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter en fra Ledelsen. Herefter kontakter Ledelsen så Klasselærer og Støtte/Klassepædagog.

Ledelse, Klasselærer og Støtte/Klassepædagog aftaler indbyrdes hvem der gør hvad:

 • Kontakt til hjemmet.
 • Deltagelse i begravelse m.m.
 • Information til klassens børn og forældre, samt til skolens øvrige personale.
 • Forløbet i klassen gennemføres den første dag efter ferien, ligesom der arrangeres en mindestund denne dag.

Begravelsen

Hvis klassekammerater og deres forældre skal deltage i begravelsen, aftales forløbet med Klasselærer, Støtte/Klassepædagog og/eller Ledelse. Der bør være fælles ankomst til kirken, og klassen samt eventuelle klassekammeraters forældre bør sidde samlet med Klasselærer, Støtte/Klassepædagog og skolens Ledelse. Efter begravelsen forlader klassen og skolens personale/ledelse kirken sammen. Hvis der er børn der ønsker det, tages der tid til en opsamlende snak.

Hvis mor, far og søskende dør eller rammes af alvorlig sygdom

Videregivelse af information om dødsfaldet

Den første person der får meddelelsen kontakter Klasselæreren, som så kontakter Støtte/Klassepædagog og skolens Ledelse

Kontakt til hjemmet

Klasselærer og Støtte/Klassepædagog tager kontakt til barnets hjem, og hvis hjemmet ønsker det så kan der aflægges et besøg på et passende tidspunkt. Hensigten med besøget er primært at vise opmærksomhed overfor barnet og de efterladte. Men også at fortælle om de tiltag der allerede er iværksat på skolen, eventuelt aftale det videre forløb for de nærmeste dage og at lave en plan for barnets tilbagevenden til skolen.

Der aftales også hvilke informationer omkring dødsfaldet, der ønskes videregivet til klassen (fx aktuelt i forbindelse med selvmord).

Der medbringes en buket til hjemmet, og hvis der ikke aflægges besøg i hjemmet så sendes buketten sammen med en personlig hilsen.

Klassen

Første morgen efter dødsfaldet startes dagen ud med et klassemøde som varetages af Klasselærer eller Støtte/Klassepædagog samt evt. en fra Ledelsen. Der lægges stor vægt på, at lade alle reaktioner m.m. komme til udtryk.

Efter mødet med familien orienteres klassen om hvornår barnet forventes tilbage, og hvorledes klassen bedst kan hjælpe.

Begravelsen

Som minimum deltager Klasselærer, Støtte/Klassepædagog, en fra SFOen og en fra Ledelsen.

Opfølgning

Det påhviler Klasselærer og Støtte/Klassepædagog at sikre der bliver lavet en opfølgning, både i forhold til barnets såvel som klassens velbefindende – i samråd med Ledelsen.

Ledelsen etablerer eventuel kontakt til sorggruppe/eller andre relevante instanser.

Ved ventesorg (hvor man venter på at miste en som er alvorligt syg), så tilbyder vi individuelle samtaler med barnet og er i tæt løbende dialog med hjemmet.

Vi informerer løbende om familiens situation til de relevante medarbejdere. Vi har kontakt med fagspecialister (fx Kræftens Bekæmpelse eller andre relevante parter) der kan hjælpe os med, hvordan vi bør snakke med eleverne i børnehøjde om de svære og tunge ting i livet.

Hvis ansatte dør

Videregivelse af information om dødsfaldet

Den første person der får meddelelsen kontakter Ledelsen.

Ledelsen

Ledelsen informerer skolens personale, og kontakter om nødvendigt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for psykologisk bistand, eller andre lignende relevante instanser/organisationer.

Ledelsesteamet samarbejder om at tage hånd om det samlede personale – specielt dem som er særligt berørt af dødsfaldet.

Den første skoledag efter dødsfaldet samles ledelsen med den afdøde kollegas ”team”, for at aftale hvorledes den første dag skal forløbe, og hvem der har hvilke opgaver. Ledelsen sikrer at dagen organiseres således, at klassens nærmeste lærere og støtten/klassepædagogen kan blive hos klassen hele dagen.

Ledelsen sørger for at alle ansatte bliver orienteret om, hvorledes den første dag skal foregå, og hvorledes alle skolens elever vil blive informeret.

Det er ledelsens opgave at sørge for at der bliver afholdt en mindestund. Hvorvidt mindestunden er for hele skolen eller for mindre grupper, det afgøres i hvert enkelt tilfælde.

Ledelsen udarbejder en midlertidig arbejdsplan, så den afdødes skema kan blive varetaget af andre medarbejdere.

Der gives fri med løn til de kolleger der ønsker at deltage i begravelsen. Vikarfordeleren laver (evt. i samarbejde med ledelsen) en ”nødarbejdsplan” i forhold til dagen for begravelsen.

Kontakt til den ansattes familie

Skolens ledelse sender kondolencebrev og blomster til afdødes hjem. Inden begravelsen kontakter skolens ledelse den afdødes hjem.

Klassen

Afdødes nærmeste kolleger eller Ledelsen informerer klassen om hændelsen umiddelbart efter skoledagens start, og sikrer at eleverne i klassen får rum til at udtrykke deres følelser. De pågældende Lærere og Støtten/Klassepædagogen bliver sammen med klassen resten af dagen og sikrer, at de børn som er meget påvirkede af situationen vil blive afhentet af deres forældre på skolen eller i SFOen.

Kontakt til klassens forældre

Sammen med det ”team” der er omkring klassen udfærdiger Ledelsen et brev til de forældre, hvis børn har haft den afdøde kollega. Der gives så fyldestgørende informationer som overhovedet muligt. Der bør i brevet også beskrives hvilke tiltag der er iværksat i klassen, og hvordan de næste dage vil forløbe. I de følgende dage bør der også sendes et kortfattet brev hjem, der blandt andet omhandler hvorvidt afdødes familie ønsker elever til stede ved begravelsen. Hvis elever er velkomne til begravelsen, skal disse følges af deres forældre.

Begravelsen

Ledelsen er repræsenteret ved begravelsen. Men alle kolleger der ønsker at deltage har dog ligeledes muligheden, hvis det tillades af familien.

Ledelsen sørger for bårebuket fra skolen.

Opfølgningsstrategi for sorgplanen:

Hvert år i august modtager hver enkelt medarbejder en reminder, for at sikre at sorgplanen gennemgås og eventuelt revideres, så den hele tiden er ajour.

Materialeliste til sorgpolitik:

 • Sorgens ansigt: Den nødvendige samtale med børn i sorg, bog, Kræftens Bekæmpelse
 • Sorgens ansigt: Den nødvendige samtale med børn i sorg, DVD, Kræftens Bekæmpelse
 • Når hjertet gør ondt: Et undervisningsmateriale til børnehaveklassen, 1.-2. klasse, Kræftens Bekæmpelse
 • Solsort og snefnug: En novellesamling, Kræftens Bekæmpelse
 • Når forældre dør, bog, Kræftens Bekæmpelse
 • Sorg og omsorg i skolen, bog, Atle Dyregrov, psykolog og forfatter
 • At tage afsked, bog, Atle Dyregrov, psykolog og forfatter
 • Beth, bog, Maria Helleberg, forfatter
 • Omsorgssvigt: Hvorfor – hvad gør vi? Bog, John Aasted Halse, Børns Vilkår
 • Alt bliver anderledes, bog, Karenn Nielsen, Børns Vilkår – når børn mister…
 • Børn i Sorg, temahæfte, Pædagogisk Forum

Se desuden Rudolf Steiners smukke vers og beskrivelse af sorgarbejdet som er navngivet
”at krydse broen”, der er tilgængelig på Intra.