Persondata- & Privatlivspolitik

Vores Persondata- & Privatlivspolitik

Vi er den dataansvarlige – og du kan altid kontakte os på telefon 86140900 eller mail kontor@rssaarhus.dk.

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger:
  Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.
 2. Kategori af personoplysninger
  Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi også særlige personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.
 3. Modtagere eller kategori af modtagere
  Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens administration, som har adgang til alle oplysninger og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn som læreren er klasselærer for. I forbindelse med generel befordring videregives elevdata til Fordelingssekretariatet. Fordelingssekretariatets persondatapolitik findes på deres hjemmeside: https://www.fskr.dk/it-ogpersonaledata/persondata/persondatapolitik.aspx. Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af databehandleraftalen, som skolen har indgået med leverandøren.
 4. Opbevaring af personoplysninger
  Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.
 5. Retten til at trække samtykke tilbage
  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 6. Dine rettigheder
  Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på kontor@rssaarhus.dk. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletninger indtræffer. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandlinger af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynet.dk
 7. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk

 

Samtykke ved opskrivning på ventelisten

Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus har brug for at indhente personoplysninger om eleven og dennes forældre i forbindelse med opskrivningen til skolen. Skolen anvender disse personoplysninger med henblik på at kunne afholde indmeldelsessamtaler mellem familien, klasselæreren og evt. SPS-medarbejder. Så lang tid barnet ikke er optaget som elev på skolen, kan du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de skolens mail. Dine oplysninger vil automatisk blive slettet fra skolens elevadministration, hvis oplysningerne ikke opdateres efter 1 år på ventelisten.

 

Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier

I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige sammenhænge, herunder forskellige sociale medier. Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbillede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, fx i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan blive identificeret, skal skolen have et samtykke hertil. Der gives samtykke til, at skolen må anvende billeder, hvor dit barn tydeligt er identificerbar, på følgende medier: Skolens hjemmeside, skolens Facebookside, skolens instagram, skolens Intra, foldere og brochurer om skolen. Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

 

Samtykke til at indhente særlige oplysninger

Udover indsamling af almindelige oplysninger har skolen brug for at indhente en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) for at kunne give eleven den bedste læring og trivsel på skolen. Konkret har skolen brug for at kende til en elevs tidligere skolegang, herunder støtte, som eleven måtte have fået bevilliget gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Der gives samtykke til, at skolen må indhente oplysninger fra udtalelser udarbejdet af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vedr. dit barn. Der gives samtykke til, at skolen kan anvende de helbredsoplysninger, som der er blevet videregivet til skolen af os, eller som skolen har fået af tredjepart, og som vi som forældre er orienteret om, fx oplysninger fra sundhedsplejersken. Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvende til skolens kontor herom.

 

Samtykke til at indhente personoplysninger ved nuværende eller tidligere skole/institution

For at få det bedste udgangspunkt for læring og trivsel på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus, har skolen brug for at kende til elevens nuværende eller tidligere skolegang samt den støtte, som eleven evt. har fået. Skolen skal i den forbindelse bede om jeres samtykke til indhentning af de nævnte oplysninger. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt, og kun relevante medarbejdere vil få indsigt i oplysningerne. Der gives hermed skriftligt samtykke til indhentning af relevante oplysninger som fx PPR-udredning, statusattest og lignende fra nuværende og tidligere skole/institution og pædagogisk psykologisk rådgivning. Skolen gør opmærksom på, at dette samtykke kan tilbagekaldes inden eleven starter på skolen. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom. Tilbagetrækkes samtykke vedr. indhentning af oplysninger fra tidligere skole/institution og PPR, så kan barnet ikke starte som elev på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus.